Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning de högpresterande eleverna får en god och utmanande undervisning. Foto: Unsplash

Högpresterande elever glöms bort

Många skolor ger inte de högpresterande eleverna tillräckliga utmaningar för att deras förmågor ska utvecklas. Särskilt märks det i matematikundervisningen. Det visar en granskning av 23 gymnasieskolor med naturvetenskapligt program som Skolinspektionen har gjort.  

Otydlighet i undervisningen leder lätt till prestationsrelaterad stress hos de högpresterande eleverna.

Skolinspektionen har granskat i vilken utsträckning de högpresterande eleverna får en god och utmanande undervisning. Granskning visar att 40 procent av de 23 undersökta skolorna inte ger eleverna undervisning på den nivå de skulle behöva.

Bland annat saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever och de får heller inte tillräcklig återkoppling och tydliga instruktioner. Granskningen visar också att det är fler flickor än pojkar som uppger att de saknar utmaningar i undervisningen.

För att ge de högpresterande möjlighet att arbeta på rätt nivå pekar Skolinspektionen ut flera områden. 

Samverkan mellan lärare

Skolans lärare behöver ha tid avsatt för att samtala kring hur undervisning för högpresterande elever kan utvecklas. Lärare behöver även ha tid avsatt för konkret samverkan kring planering av undervisningen, vilket ger större likvärdighet mellan klassrum på samma skola.

Motivationshöjande åtgärder

Det är viktigt att rektor skapar strukturer som kan verka motivationshöjande för högpresterande elever och strukturer som kan verka stödjande för att till exempel hjälpa eleverna att förstå komplexa samband eller arbeta med fördjupande undervisningsmaterial.

Elevhälsans arbete

Otydlighet i undervisningen leder lätt till prestationsrelaterad stress hos de högpresterande eleverna. För att denna stress ska hållas på en rimlig nivå behöver rektor säkerställa att skolan har en helhetssyn och arbetar aktivt för att motverka prestationsrelaterad stress. I detta arbete har elevhälsan en central roll. Skolorna behöver även ha en medvetenhet om de könsmässiga riskerna kopplade till psykisk ohälsa på grund av prestationskrav i skolan.

Källa: Skolinpsektionen